Litania i nowenna do świętego Ignacego Loyoli z rozważaniem na 22 – 30 lipca

22 lipca rozpoczyna się nowenna do świętego Ignacego Loyoli, patrona rekolekcji, żołnierzy, matek oczekujących potomstwa i szczęśliwych porodów.Nowenna trwa tradycyjnie 9 dni, kończy się zatem 30 lipca, w przeddzień wspomnienia Świętego Ignacego, przypadającego 31 lipca.

W czasie nowenny (22-30 lipca) codziennie odmawiamy litanię do świętego Ignacego. Opcjonalnie proponujemy oprócz litanii codzienne rozważanie sentencji Świętego, zaczerpniętych z reguł rozeznawania duchowego, które święty Ignacy zamieścił w tekstach Ćwiczeń Duchowych.

Osobno proponujemy inną wersję modlitwy do świętego Ignacego – nowennę dla oczekujących potomstwa.

Inną litanię, nowennę czy modlitwę znajdziesz tutaj.

Święty Ignacy, módl się za nami   Litania do świętego Ignacego

      Litania do świętego Ignacego Loyoli

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Ignacy, założycielu towarzystwa Jezusowego, módl się za nami
Święty Ignacy, wierny naśladowco Syna Bożegomódl się za nami
Święty Ignacy, pokorny wielbicielu Najświętszej Maryi Pannymódl się za nami

Święty Ignacy, pogromco herezjimódl się za nami
Święty Ignacy, mocna podporo Kościoła pielgrzymującegomódl się za nami
Święty Ignacy, wybrane naczynie do powiększenia chwały Imienia Jezusowegomódl się za nami
Święty Ignacy, żarliwy obrońco wiary świętejmódl się za nami

Święty Ignacy, niezmordowany bojowniku przeciw wszelkim występkommódl się za nami
Święty Ignacy, pochodnio, rozsiewająca światło chrystianizmumódl się za nami
Święty Ignacy, gorliwie zachęcający do jak najczęstszego przystępowania do Sakramentów  świętychmódl się za nami

Święty Ignacy, opiekunie młodzieżymódl się za nami
Święty Ignacy, mądry przewodniku duszmódl się za nami
Święty Ignacy, nauczycielu życia duchowego, z nieba oświeconymódl się za nami
Święty Ignacy, inspiratorze rekolekcji dla duchownychmódl się za nami

Święty Ignacy, łaskawy dobroczyńco tych, którzy Ci krzywdy wyrządzili, módl się za nami
Święty Ignacy, surowy sędzio własnych swoich myśli i czynówmódl się za nami
Święty Ignacy, zwierciadło prawdziwej pobożnościmódl się za nami

Święty Ignacy, lekarzu chorychmódl się za nami
Święty Ignacy, obrońco uciśnionychmódl się za nami
Święty Ignacy, pociecho strapionych módl się za nami
Święty Ignacy, pomagający matkommódl się za nami

Święty Ignacy, zbawienia dusz wiecznie łaknącymódl się za nami
Święty Ignacy, przykładny miłośniku i opiekunie czystości świętejmódl się za nami
Święty Ignacy, całopalna ofiaro miłości Boskiejmódl się za nami
Święty Ignacy, wielki przyjacielu ubóstwamódl się za nami

Święty Ignacy, postrachu szatanówmódl się za nami
Święty Ignacy, wzorze wszystkich cnótmódl się za nami
Święty Ignacy, nadzwyczajnym światłem i łaskami od Boga obdarowanymódl się za nami
Święty Ignacy, któryś nad tajemnicą Trójcy Świętej z najgłębszym uszanowaniem rozmyślał i czcił jąmódl się za nami

Święty Ignacy, któryś miał najczulsze nabożeństwo do Świętych Aniołówmódl się za nami
Święty Ignacy, któryś jako apostoł dla zbawienia dusz pracowałmódl się za nami
Święty Ignacy, któryś łaską i duchem proroków był napełnionymódl się za nami
Święty Ignacy, któryś przez ostrość swego życia męczeńską koronę pozyskał, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                        Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                        wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                        Zmiłuj się nad nami.

W.: Na Imię Jezus niech zgina się każde kolano
O.: Istot niebieskich, ziemskich i podziemnych.

Módlmy się.
Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Ignacego do szerzenia Twojej chwały. Spraw, abyśmy walcząc na ziemi, z jego pomocą i za jego przykładem zasłużyli na udział w jego niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.   Sentencje świętego Ignacego do indywidualnego rozważania


   Sentencje świętego Ignacego Loyoli, zaczerpnięte z książeczki Ćwiczeń Duchowych – do indywidualnego rozważania każdego dnia nowenny.


   1. Pierwszy dzień nowenny
22 lipca. Zasada praesupponendum (zakładania dobrej intencji):


Abyśmy bardziej pomagali sobie wzajemnie i postępowali [w dobrem], trzeba z góry założyć, że każdy dobry człowiek winien być bardziej skory do ocalenia wypowiedzi bliźniego niż do jej potępienia. A jeśli nie może jej ocalić, niech spyta go, jak on ją rozumie; a jeśli on rozumie ją źle, niech go poprawi z miłością; a jeśli to nie wystarcza, niech szuka wszelkich środków stosownych do tego, aby on, dobrze ją rozumiejąc, mógł się ocalić.  


   2. Drugi dzień nowenny
23 lipca. Zasada o tyle, o ile (tantum quantum):


Człowiek został stworzony, aby Boga, naszego Pana wielbił, okazywał Mu cześć i służył Mu – i dzięki temu zbawił duszę swoją. Inne rzeczy na powierzchni ziemi stworzone zostały dla człowieka i po to, by mu służyć pomocą w zmierzaniu do celu, dla którego został stworzony.

Wynika z tego, że człowiek powinien ich w takim stopniu używać, w jakim go wspomagają w zmierzaniu do jego celu, a w takim stopniu powinien się ich pozbywać, w jakim mu do celu przeszkadzają
.  


   3. Trzeci dzień nowenny
24 lipca. Zasada świętej obojętności:


Musimy się stawać obojętnymi wobec wszystkich rzeczy stworzonych, jeżeli to zostało pozostawione całkowicie  swobodnej decyzji naszej wolnej woli, a nie zostało zakazane.

Tak więc chodzi o to, byśmy ze swojej strony nie pragnęli bardziej zdrowia niż choroby, bogactwa niż ubóstwa, szacunku niż pogardy, życia długiego niż krótkiego
.  


   4. Czwarty dzień nowenny
25 lipca. Zasada magis:


(Tak więc chodzi o to) – byśmy pośród wszystkich pozostałych rzeczy pragnęli tylko tego i to tylko wybierali, co nas bardziej prowadzi do celu, dla którego zostaliśmy stworzeni.  


   5. Piąty dzień nowenny
26 lipca. Zasada O zachowaniu w strapieniu:


Podczas strapienia nie wprowadzać żadnych zmian, lecz trwać w postanowieniach i decyzjach, podjętych w ciągu poprzedzającym takie strapienie albo w decyzjach, które podjęto podczas poprzedniej pociechy. Podczas pociechy bowiem bardziej prowadzi nas dobry duch i przez rady swoje nami kieruje, a podczas strapienia zły (duch). Słuchając jego rad nie możemy obrać słusznej drogi.  


   6. Szósty dzień nowenny
27 lipca. Zasada O zachowaniu w strapieniu:


Są trzy główne przyczyny, z powodu których ogarnia nas strapienie. Pierwsza jest ta, że jesteśmy opieszali, leniwi lub niedbali w odprawianiu ćwiczeń – i dlatego z powodu naszych błędów oddala się od nas pociecha duchowa.

Druga jest ta, że (Pan) chce nas wypróbować, na ile nas stać i w jakim stopniu postępować będziemy w Jego służbie i oddawaniu Mu chwały bez tak wielkiego obdarowania pociechami i bez (tak) wielkich łask.

Trzecia zaś, że (Bóg) daje nam poznanie i uświadomienie sobie, żebyśmy mogli wewnętrznie odczuć, że sami ze siebie nie możemy ani uzyskać, ani zatrzymać wielkiej pobożności, mocnej miłości, łez ani żadnej innej pociechy duchowej, ale że to wszystko jest darem i łaską Boga, naszego Pana.


(Chodzi o to), żebyśmy nie panoszyli się w cudzym gnieździe i nie doprowadzali naszego umysłu do jakiejś pychy lub próżnej sławy, przypisując sobie samym pobożność lub innego rodzaju pocieszenia duchowe
.  


   7. Siódmy dzień nowenny
28 lipca. Zasada Nieprzyjaciel zachowuje się jak kobieta, która...


Nieprzyjaciel zachowuje się jak kobieta, która ma słabe siły, ale mocne chęci. Właściwością kobiety jest, że kiedy podczas kłótni z jakimś mężczyzną ten się okaże być silnym, traci ducha i ratuje się ucieczką, a kiedy jest przeciwnie i mężczyzna traci ducha i ucieka, ogromnie wzrasta gniew, mściwość i gwałtowność kobiety. 

Tak też nieprzyjaciel słabnie i traci ducha i ucieka ze swymi pokusami, jeżeli osoba ćwicząca się w sprawach duchowych nieustraszenie się opiera pokusom nieprzyjaciela, postępując w całkiem odwrotny sposób. 


A jeżeli przeciwnie: człowiek odprawiający ćwiczenia zaczyna odczuwać trwogę i tracić ducha, kiedy cierpi pokusy, nie ma tak dzikiego zwierzęcia na powierzchni ziemi jak nieprzyjaciel ludzkiej natury, kiedy realizuje swoje przewrotne zamiary z tak wielką złośliwością
.  


   8. Ósmy dzień nowenny
29 lipca. Zasada Nieprzyjaciel zachowuje się jak uwodziciel.


(Nieprzyjaciel) zachowuje się podobnie jak uwodziciel, który chce być ukryty i nie ujawniony. Człowiek przewrotny, który słowami wypowiadanymi w złym celu przyciąga do siebie córkę jakiegoś dobrego ojca albo żonę jakiegoś dobrego męża, pragnie, by jego słowa i namowy pozostały w ukryciu, i przeciwnie: bardzo mu się nie podoba, jeżeli córka ojcu, a żona mężowi swemu ujawni jego puste słowa i przewrotny zamiar, łatwo bowiem zrozumie, że nie będzie mógł doprowadzić do końca tego, co zaczął. 

Podobnie (postępuje) nieprzyjaciel natury ludzkiej, bo kiedy podsuwa duszy ludzkiej swoje chytre namowy, chce i pragnie, by je w tajemnicy przyjęto i zachowano. Kiedy jednak (człowiek) wyjawi je swemu dobremu spowiednikowi albo innej osobie duchownej, która umie rozpoznać jego podstępy i złośliwości, bardzo mu się to nie podoba, uświadamia sobie bowiem, że nie będzie mógł doprowadzić do końca złośliwości rozpoczętej, ponieważ jego oczywiste podstępy odkryto
.  


   9. Ósmy dzień nowenny
30 lipca. Zasada Nieprzyjaciel zachowuje się jak dowódca.


(Nieprzyjaciel) zachowuje się podobnie jak dowódca, który chce zwyciężyć i zebrać łup. Dowódca bowiem i wódz wojska zakłada obóz i po zbadaniu sił i położenia zamku atakuje go od najsłabszej strony

W podobny sposób (postępuje) nieprzyjaciel natury ludzkiej: krąży, bada ze wszystkich stron wszystkie nasze cnoty teologalne, główne i moralne i atakuje nas oraz próbuje zwyciężyć tam, gdzie nas znajdzie słabszymi i gdzie nam więcej brakuje do zbawienia wiecznego
.     Modlitwa świętego Ignacego


Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją,
Pamięć moją i rozum, i wolę mą całą.
Cokolwiek mam i posiadam.

Ty mi to wszystko dałeś,
Tobie to Panie oddaję.
Twoje jest wszystko.

Rozporządzaj tym w pełni według Twojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę.

Albowiem to mi wystarczy, albowiem to mi wystarczy.
Twoje jest wszystko, Twoje jest wszystko.
Albowiem to mi wystarczy, albowiem to mi wystarczy.
Twoje jest wszystko.
Amen.


Mocni w Duchu Modlitwa o miłość
Utwór pochodzi z albumu Aby nikt nie zginął
Słowa: święty Ignacy Loyola
muzyka: Izabela Woropaj


   Nowenna do świętego Ignacego Loyoli dla oczekujących potomstwa


Poniżej Nowenna do świętego Ignacego Loyoli – 9 odcinków na 9 dni nowenny.

By przejść do kolejnego dnia nowenny kliknij ikonkę playlisty widoczną na górnym pasku poniższego ekranu video by wybrać odpowiedni odcinek.   Nowenna do świętego Ignacego Loyoli dla oczekujących potomstwa #1

      Nowenna do świętego Ignacego Loyoli – dzień 1
Modlitwa za przyczyną św. Ignacego z Loyoli – o szczęśliwy poród i o zdrowie dla dziecka i matki   Nowenna do świętego Ignacego Loyoli dla oczekujących potomstwa #2

      Nowenna do świętego Ignacego Loyoli – dzień 2
Modlitwa za przyczyną św. Ignacego z Loyoli – o szczęśliwy poród i o zdrowie dla dziecka i matki   Nowenna do świętego Ignacego Loyoli dla oczekujących potomstwa #3

      Nowenna do świętego Ignacego Loyoli – dzień 3
Modlitwa za przyczyną św. Ignacego z Loyoli – o szczęśliwy poród i o zdrowie dla dziecka i matki   Nowenna do świętego Ignacego Loyoli dla oczekujących potomstwa #4

      Nowenna do świętego Ignacego Loyoli – dzień 4
Modlitwa za przyczyną św. Ignacego z Loyoli – o szczęśliwy poród i o zdrowie dla dziecka i matki   Nowenna do świętego Ignacego Loyoli dla oczekujących potomstwa #5

      Nowenna do świętego Ignacego Loyoli – dzień 5
Modlitwa za przyczyną św. Ignacego z Loyoli – o szczęśliwy poród i o zdrowie dla dziecka i matki   Nowenna do świętego Ignacego Loyoli dla oczekujących potomstwa #6

      Nowenna do świętego Ignacego Loyoli – dzień 6
Modlitwa za przyczyną św. Ignacego z Loyoli – o szczęśliwy poród i o zdrowie dla dziecka i matki   Nowenna do świętego Ignacego Loyoli dla oczekujących potomstwa #7

      Nowenna do świętego Ignacego Loyoli – dzień 7
Modlitwa za przyczyną św. Ignacego z Loyoli – o szczęśliwy poród i o zdrowie dla dziecka i matki   Nowenna do świętego Ignacego Loyoli dla oczekujących potomstwa #8

      Nowenna do świętego Ignacego Loyoli – dzień 8
Modlitwa za przyczyną św. Ignacego z Loyoli – o szczęśliwy poród i o zdrowie dla dziecka i matki   Nowenna do świętego Ignacego Loyoli dla oczekujących potomstwa #9

      Nowenna do świętego Ignacego Loyoli – dzień 9
Modlitwa za przyczyną św. Ignacego z Loyoli – o szczęśliwy poród i o zdrowie dla dziecka i matki


Zapraszam też do przeczytania Ewangelii z rozważaniem na dzisiaj.

Kliknij w obrazek aby przejść do Ewangelii i rozważania na dziś

Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl