Modlitwy do Świętego Józefa


Poniżej teksty modlitw do świętego Józefa, w tym wiele modlitw Papieża Franciszka i innych papieży pokładających szczególną ufność w orędownictwu tego potężnego świętego. Pozostawiamy również informacje o odpustach na zakończony już Rok Świętego Józefa.


● Modlitwa papieża Franciszka na rok świętego Józefa
● Codzienna modlitwa papieża Franciszka
 Modlitwa papieża Franciszka o ustanie pandemii
● Modlitwa papieża Franciszka za bezrobotnych
● 
Modlitwa Leona XI do patrona Kościoła
● Modlitwa Piusa X do świętego Józefa Rzemieślnika
● Modlitwa Jana XXIII do świętego Józefa Rzemieślnika
● Modlitwa Pawła VI do świętego Józefa Rzemieślnika
● Modlitwa o dobrą śmierć
● Modlitwa o pokorę
● Inne


 ↑ Modlitwy papieża Franciszka do świętego Józefa

 ↑ Modlitwa papieża Franciszka na Rok Świętego Józefa

Modlitwa papieża Franciszka z listu apostolskiego Patris Corde wydanego 8 XII 2020 roku w 150 rocznicę ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła Katolickiego przez Piusa IX dekretem Quemadmodum Deus w 1870 roku.


    Witaj, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna; tobie zaufała Maryja; z tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.


 ↑ Codzienna modlitwa papieża Franciszka do świętego Józefa

Papież Franciszek odmawia tę przejmującą modlitwę, pochodzącą z XIX-wiecznej francuskiej książeczki do nabożeństwa Zgromadzenia Zakonnic Jezusa i Maryi, od ponad czterdziestu lat codziennie rano po jutrzni.


    Chwalebny patriarcho, święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że twoja dobroć jest tak wielka jak twoja moc. Amen.


 ↑ Modlitwa papieża Franciszka do świętego Józefa o ustanie pandemii

    
    Strzeż, święty Opiekunie, naszego kraju.

    Oświecaj odpowiedzialnych za dobro wspólne, aby wiedzieli – jak Ty – jak zatroszczyć się o osoby powierzone ich odpowiedzialności.     

    Udziel mądrości naukowcom i tym, którzy poszukują odpowiednich środków służących zdrowiu i dobru fizycznemu braci. Podtrzymuj tych, którzy dbają o potrzebujących: wolontariuszy, pielęgniarki i pielęgniarzy, lekarzy, którzy pozostają na pierwszej linii troski o chorych, także za cenę własnego bezpieczeństwa.

    Błogosław, św. Józefie, Kościół, począwszy od jego szafarzy, uczyń go znakiem i narzędziem Twojego światła i Twojej dobroci.

    Towarzysz, św. Józefie, rodzinom: swoją cichą modlitwą buduj harmonię pomiędzy rodzicami i dziećmi, szczególnie pamiętaj o najmłodszych.

    Zachowaj starszych od samotności: spraw, aby nikt nie był pozostawiony w rozpaczy opuszczenia i zniechęcenia.

    Pociesz tego, kto jest najsłabszy, dodaj odwagi temu, kto się chwieje, wstawiaj się za ubogimi.

    Razem z Dziewicą Maryją błagaj Pana, aby uwolnił świat z wszelkiej formy pandemii. Amen.


 ↑ Modlitwa papieża Franciszka za szukających pracy


    Święty Józefie, troskliwy opiekunie Syna Bożego i Jego Matki. Ty znasz trud pracy i niepokój, kiedy jej braknie, dlatego naszą sytuację szczególnie dobrze rozumiesz, zaznawszy jej za życia na ziemi. Przyjdź z pomocą bezrobotnym, pozbawionym pracy, zwolnionym, źle wynagradzanym.

Teraz w chwale niebieskiej ciesząc się królowaniem Jezusa i Maryi, którymi się na ziemi opiekowałeś, wstawiaj się za nimi u Nich, aby im pomogli znaleźć pracę i prowadzić życie bezpieczne i godziwe.

Otaczaj bezrobotnych i ich rodziny swoją opieką i nie pozwól by brak pracy i środków utrzymania stał się przyczyną załamania i grzechów.

Daj naszej Ojczyźnie wyjść szczęśliwie z kryzysów gospodarczych i moralnych, pokonać klęskę bezrobocia i wejść na drogę cywilizacji miłości.

Tobie, Święty Józefie, powierzamy się z całym zaufaniem. Amen.


 ↑ Modlitwy papieży i inne modlitwy do świętego Józefa


 ↑ Modlitwa Leona XIII do świętego Józefa, patrona Kościoła Katolickiego

Tę modlitwę zalecał odmawiać Ojciec Święty Leon XIII w encyklice Quamquam pluries.


    Do ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o twoją opiekę.


Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem, i dopomóż nam w potrzebach naszych.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za twoim przykładem i twoją pomocą wsparci – mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.


 ↑ Modlitwa św. Piusa X do św. Józefa Rzemieślnika


    Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy:

bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania,

bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga,

bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami;

bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych.

Wszystko dla Jezusa,

wszystko przez Maryję,
wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie.

To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.


 ↑ Modlitwa Jana XXIII do świętego Józefa Rzemieślnika


    Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty Oblubieńcze Maryi, który wypełniając wiernie swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny Nazaretańskiej, weź nas w swoją opiekę, kiedy z ufnością się do Ciebie zwracamy. Ty znasz nasze potrzeby, troski, nadzieje. Ty również przeżywałeś chwile próby, doświadczenia i niepokoju. Do Ciebie się uciekamy ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna.

Wśród rozlicznych zajęć codziennego życia Twoja dusza znajdowała pokój i ukojenie w głębokim zjednoczeniu z Jezusem i Jego Matką, Twojej pieczy powierzonym. Dopomóż i nam zrozumieć, że w naszych potrzebach nie jesteśmy opuszczeni, byśmy w naszej pracy też spotykali Jezusa i przy Nim trwali, podobnie jak Ty to czyniłeś.

Uproś nam tę łaskę, by w naszych rodzinach, w zakładach i miejscach pracy, wszędzie gdzie chrześcijanin pracuje, wszystko było nacechowane miłością, cierpliwością i sprawiedliwością. Niech każdy usiłuje czynić wszystko dobrze, by kiedyś otrzymał bogactwo darów nieba. Amen.


 ↑ Modlitwa Pawła VI do świętego Józefa Rzemieślnika


    Święty Józefie, patronie Kościoła, ty, który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; ty, który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; ty, który promieniujesz dzisiaj, w dniu twego święta liturgicznego, przykładem twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem – spójrz na ogromną rodzinę, która została ci powierzona.

Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.


 ↑ Modlitwa Jana XXIII do świętego Józefa o pokorę


    O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku Przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wsperaj przychylnie tych, którzy – ufni – do Ciebie się zwracają!

Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą Tego, kto ich zrozumie i obroni.

Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się niewypowiedzianą radością z obcowania ze Synem Bożym i z Maryją, Jego Najmilszą Matką, Tobie powierzonymi.

Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro – ażeby łaski niebios spływały obficie. Amen.


 ↑ Modlitwa do świętego Józefa o dobrą śmierć


    O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku Przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wsperaj przychylnie tych, którzy – ufni – do Ciebie się zwracają! Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą Tego, kto ich zrozumie i obroni.

Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się niewypowiedzianą radością z obcowania ze Synem Bożym i z Maryją, Jego Najmilszą Matką, Tobie powierzonymi.

Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro – ażeby łaski niebios spływały obficie. Amen.


    Święty Józefie, pociecho cierpiących i umierających, mój dobry Ojcze! Ty otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do końca swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki i zasłużyłeś na tę łaskę, że umarłeś w Ich objęciach. Proszę Cię, niech twoje wstawiennictwo wyjedna mi łaskę dobrej śmierci, abym – podobnie jak ty – oddał mego ducha przy Jezusie i Maryi. W ciągu ziemskiego życia bądź mi wzorem i pomocą, abym w godzinę śmierci, ze świadomością dobrze wypełnionego powołania, z czystym sercem i w pokoju szedł na spotkanie z Ojcem. Amen.


 ↑ Odpusty na Rok świętego Józefa

Odpusty na Rok świętego Józefa (od 8 grudnia 2020 roku do 8 grudnia 2021) ogłoszone dekretem przez papieża Franciszka. Uzyskany odpust można ofiarować za dusze cierpiące w czyśćcu, aby skrócić ich cierpienia.

By uzyskać odpust zupełny na Rok Świętego Józefa trzeba:

1) spełnić warunki zwykłe uzyskania odpustu czyli: spowiedź (tj: możliwość przyjęcia komunii świętej), komunia święta, oraz modlitwa (np Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo) w intencjach wyznaczonych na dany miesiąc przez Ojca Świętego (sprawdź je tutaj).

2) odrzucić w duchu wszelki grzech

3) oraz wypełnić jeden z poniższych uczynków (do wyboru) wymienionych w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej na Rok Świętego Józefa:

abyśmy na wzór św. Józefa rozeznawali Wolę Bożą:
   ● rozważanie modlitwy Ojcze Nasz przez co najmniej 30 minut
  ● udział w pełnym dniu skupienia z rozważaniem o św. Józefie

abyśmy na wzór św. Józefa byli ludźmi sprawiedliwymi, czyli w pełni przylgnęli do prawa Bożego:
  ● spełnienie uczynku miłosierdzia względem duszy lub ciała na wzór świętego Józefa

abyśmy brali przykład jedności, miłości i modlitwy ze Świętej Rodziny:
  ● odmówienie różańca w rodzinie lub przez narzeczonych

aby święty Józef był wzorem w naszej pracy:
   ● codzienne zawierzanie opiece świętemu Józefowi swojej działalności (pracy, obowiązków dnia)
   ● modlitwa do świętego Józefa za szukających pracy lub aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

aby ochraniać słabszych i prześladowanych na wzór świętego Józefa sprawującego opiekę nad Jezusem i Maryją podczas ucieczki Świętej Rodziny do Egiptu:
  ● odmówienie w intencji Kościoła prześladowanego i ulżenia wszystkim prześladowanym chrześcijanom Litanii do Świętego Józefa (lub Akatystu do Świętego Józefa w tradycji bizantyjskiej lub innej modlitwy do Świętego Józefa przypisanej do danej tradycji liturgicznej).

aby uczcić powszechną opiekę świętego Józefa w Kościele we wszystkich okolicznościach życia:
  ● odmówienie dowolnej zatwierdzonej modlitwy do Świętego Józefa, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa (26 XII 2021), w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego.

aby uczcić świętego Józefa jako patrona chorych i umierających:
  ● w przypadku osób w podeszłym wieki, chorych i umierających i tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu wystarczy oderwanie w duchu od wszelkie grzechu oraz akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci i ofiarowanie z ufnością Bogu cierpień i niedogodności własnego życia (z intencją wypełnienia warunków zwykłych, gdy tylko to będzie możliwe).


 ↑ Więcej


Akt poświęcenia świętemu Józefowi
Modlitwa świętej Teresy z Avila do świętego Józefa
Godzinki ku czci świętego Józefa

Dokumenty papieskie dotyczące świętego Józefa
Litania do Przeczystego Serca świętego Józefa
Litania do świętego Józefa śpiewana

Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl